ආයෙත් දවසක අප හමුවන්නට

ආපසු යන්නට...

Scheduled on

MORNING SHOW 8:00 am 10:00 am

කල්ප කාලයක් පෙරුම් පිරුවේ

Tagged as:

ආපසු යන්නට පාර කියනවද
දැන් සමුගන්න ළඟයි
ආයෙත් දවසක අප හමුවන්නට
කළ පිං මදිද සිතෙයි…

යොදුන් ගණන් දුර ආවේ පසුකර
මල් මාවතක නොවෙයි
ඇයි ඔබ මට ඔබේ සෙනෙහස කීවේ
ඇයි මා ඔබ ගැන සෙනෙහේ පිදුවේ….

ආපසු යන්නට…

කල්ප කාලයක් පෙරුම් පිරුවේ
හෙට සමුගන්න නොවෙයි
ඇයි ඔබ මට ඔබේ සෙනෙහස කීවේ
ඇයි මා ඔබ ගැන සෙනෙහේ පිදුවේ…

ආපසු යන්නට…

ගායනය – චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි
ගී පද – හේ.ස.ලා ගුණතිලක
සංගීතය – ස්ටැන්ලි එම් ප්‍රනාන්දු


Read more

Current track

Title

Artist